Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (http://wz.uni.lodz.pl/en) to jedna z największych uczelni biznesowych w Europie Środkowej, oferująca szeroki wybór studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, jak również możliwość uzyskania tytułu MBA (magistra zarządzania). Obecnie na wydziale uczy się 6 500 studentów. Wydział Zarządzania zatrudnia 150 pracowników (w tym 80 doktorów nauk humanistycznych, 30 doktorów nauk ścisłych i 10 profesorów zwyczajnych).

Wydział specjalizuje się w badaniach i edukacji w takich dziedzinach jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, przedsiębiorczość, rachunkowość, zasoby ludzkie, zarządzanie jakością, wdrażanie innowacji, administracja publiczna, informatyka itp. Programy studiów podyplomowych, oferowanych przez Wydziała Zarządzania UŁ, opracowano w taki sposób, aby odpowiadały wymaganiom pracodawców i skupiały się na nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Ponadto wybrane programy są adresowane do specjalnych grup docelowych, np. przedsiębiorców lub małych firm.

Wydział to doskonały partner, utrzymujący stały kontakt ze światem biznesu. Stała współpraca z wieloma firmami (w tym MŚP) opiera się na doradztwie i organizacji szkoleń w ramach programów studiów dla przyszłych magistrów zarządzania oraz studiów podyplomowych, a także na wspólnych projektach.

Uniwersytet Łódzki jest koordynatorem (partnerem wiodącym) projektu TrainERGY. Kieruje również opracowywaniem programu nauczania.

 

Dr T. Bartosz Kalinowski

(Project Manager)

TB_Kalinowski

Adiunkt w Zakładzie Doskonalenia Procesów Operacyjnych Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu i prowadzaniu badań. Jest kierownikiem działającego przy Uniwersytecie Łódzkim Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase. Prowadzi wykłady na temat zarządzania procesami i doskonalenia organizacji dla studentów studiów MBA i studiów podyplomowych, dziennych i wieczorowych na Uniwersytecie Łódzkim. Jest doświadczonym kierownikiem projektów i badaczem uczestniczącym w kilku projektach w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci. Jest również profesorem wizytującym na następujących uczelniach: Uniwersytecie w Roskilde w Danii, Uniwersytecie w Alcalá w Hiszpanii, Uniwersytecie Ryskim na Łotwie, Politechnice w Porto w Portugalii i Uniwersytecie w Walencji w Hiszpanii, jak również Certyfikowanym Audytorem Jakości. Doktor Kalinowski jest także współwłaścicielem Umbrella Consulting Ltd., firmy doradzającej MŚP (dawniej UNDP Umbrella Project) i zajmującej się wdrażaniem systemów zarządzania jakością (w biznesie i sektorze publicznym). Adres e-mail: tbkalinowski@uni.lodz.pl
 

Dr Agata Rudnicka

A.Rudnicka_1

Adiunkt w Zakładzie Doskonalenia Procesów Operacyjnych Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne pola zainteresowań to: społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, etyka w biznesie, zarządzanie środowiskowe oraz aspekty społeczne i środowiskowe zarządzania łańcuchem zaopatrzenia. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w nauczaniu, badaniach i doradztwie biznesowym w tych dziedzinach. Jest kierownikiem fundacji Centrum Strategii i Rozwoju „Impact”, ekspertem zewnętrznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz certyfikowanym kierownikiem projektów i nauczycielem. Jest również koordynatorką i członkiem zespołów krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju i gospodarki społecznej. Adres e-mail: rudnicka@uni.lodz.pl
Dr Grażyna Wieteska Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie biznesowe. Wniosła ogromny wkład w zarządzanie relacjami typu „business-to-business” oraz zarządzanie ryzykiem. W 2007 r. została pracownikiem Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych na swoim macierzystym uniwersytecie. Prowadzi wykłady na temat zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, zarządzania ciągłością biznesu, zarządzania relacjami z dostawcami i audytu logistycznego w wielu szkołach biznesu w Polsce i za granicą. Jest członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania. Bierze udział w międzynarodowym programie badawczym Działania „Marie Skłodowska-Curie” (FOLPSEC – Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego). Jest też lokalnym kierownikiem międzynarodowego projektu ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise (Przełamywanie Barier dla Przedsiębiorczości; Program „Uczenie się przez całe życie”, Leonardo da Vinci). Adres e-mail: gwieteska@uni.lodz.pl
Prof. Maciej Urbaniak

M_Urbaniak

Profesor zwyczajny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Logistyki i ewaluator zewnętrzny programu studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi wykłady dla studentów studiów magisterskich na kierunkach technologicznych w Łodzi. Współpracuje również z Instytutem IC2 Uniwersytetu Teksańskiego. Jest ekspertem w dziedzinie prognozowania technologicznego oraz międzynarodowych programów badawczych (takich jak Leonardo da Vinci i VII Program Ramowy UE). Jest też profesorem wizytującym na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, l’Université Jean Moulin Lyon III, Uniwersytecie Doğuş w Istambule, Politechnice w Kownie, Uniwersytecie Kantabryjskim w Santander i l’Université Pierre-Mendès-France a Grenoble, jak również członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości i Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Ekspertem Narodowego Centrum Nauki. Profesor Urbaniak jest również autorem lub współautorem 200 publikacji dotyczących zarządzania łańcuchem zaopatrzenia, zarządzania jakością i marketingu. Adres e-mail: murb@uni.lodz.pl
Dr. Anna Wronka

Adiunkt w Zakładzie Doskonalenia Procesów Operacyjnych w Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej głównych obszarów zainteresowań naukowych należą: zarządzanie jakością, normy ISO, certyfikaty produktowe i systemowe, narzędzia, doskonalenia procesów produkcyjnych oraz kwestie bezpieczeństwa produkcji. Ma na koncie 14-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz badaniu praktyki przemysłowej, a także  liczne wyjazdy jako Visting Professor do takich uczelni jak: Politécnico de Beja-Portugal,University of Coimbra- Portugal, Universidad de Cantabria, Spain, Dogus University, Istanbul – Turkey, Cadiz University – Spain, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Greece and Porto Technical University. Ponadto jest stypendystką Flemish Ministry of Education and Training, a także certyfikowanym managerem projektów oraz auditorem wiodącym ISO 9001. Adres email: anna.wronka@uni.lodz.pl.