Spodziewane rezultaty

Dzięki projektowi TrainERGY uczelnie będą mogły opracować programy nauczania o efektywności energetycznej / zrównoważonym rozwoju, które będą lepiej dostosowane do potrzeb rynku. Ten rezultat ma bezpośredni związek ze współpracą między przedsiębiorcami a uczelniami na rzecz innowacji, jak również z najlepszymi praktykami dotyczącymi działań na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju. Może też przyczynić się do reform polityki w tej dziedzinie, dzięki czemu absolwenci wyższych uczelni będą lepiej znali potrzeby rynku. Dodatkowo projekt TrainERGY umożliwi rozwój umiejętności związanych z efektywnością energetyczną / zrównoważonym rozwojem i zapewni mobilność edukacyjną w skali międzynarodowej, ujednolicając działania państw członkowskich UE w tej dziedzinie.

 

Ogólnie ujmując, projekt TrainERGY jest zgodny z najnowszą strategią UE do roku 2050, dotyczącą promowania udoskonalonych, efektywnych i ekologicznych rozwiązań, jak również z celami na 2020 r. dotyczącymi badań i rozwoju, zmian klimatycznych i efektywności energetycznej. Dzięki temu projekt TrainERGY jest również bezpośrednio związany z aktualnymi celami organizacji, które w nim uczestniczą.

 

Ponadto projekt TrainERGY odpowiada celom Partnerstw Strategicznych w ramach programu Erasmus + na rzecz współpracy między uczelniami i przedstawicielami biznesu, a także sprzyja rozpowszechnianiu innowacji i najlepszych praktyk. Oznacza to, że projekt TrainERGY jest zgodny z Podstawowym Celem Edukacyjnym (opisanym w strategii „Europa 2020”) oraz planem modernizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, ponieważ zachęca do internacjonalizacji oświaty, opracowania programu nauczania, który wychodziłby naprzeciw potrzebom rynku, a także współpracy z przedstawicielami biznesu za pośrednictwem zintegrowanych elementów, które w dłuższej perspektywie przyczynią się do większego zaangażowania i wsparcia ze strony przedsiębiorców. Projekt TrainERGY jest również zgodny ze strategią europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET2020), ponieważ zachęca do uczenia się przez całe życie, zwiększa jakość edukacji poprzez zaangażowanie przedstawicieli biznesu i promuje kreatywne podejście do kwestii efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju.

 

Beneficjentów projektu TrainERGY można przyporządkować do następujących kategorii:

 

1) Pracownicy naukowi instytucji akademickich w UE (prowadzący kursy dotyczące działań na rzecz efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju), którzy będą mieli możliwość wdrożenia programu nauczania o efektywności energetycznej
2) Uczestnicy wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej (ang. multiplier events)
3) Użytkownicy (wykładowcy, studenci, pracownicy firm) powszechnie dostępnego wirtualnego środowiska edukacyjnego (grupa docelowa korzystająca z tego środowiska oraz udostępnionych treści)
4) Lokalne, krajowe, europejskie i międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe oraz biura transferu technologii, które uzyskają informacje o najlepszych praktykach dotyczących modelu Open Innovation współtworzonego przez wyższe uczelnie i przedstawicieli biznesu w celu opracowania programu nauczania o efektywności energetycznej
5) Studenci studiów magisterskich na kierunkach związanych z efektywnością energetyczną, oferowanych przez uczelnie uczestniczące w projekcie
6) Uczestniczący w projekcie przedstawiciele MŚP i stowarzyszeń przedsiębiorców