Σκοπός και στόχοι

Το TrainERGY (Κατάρτιση για ενεργειακά αποτελεσματικές λειτουργίες) έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα καινοτόμο, βάσει στοιχείων διακρατικό πλαίσιο που θα βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να παράγουν πιο έντονα προσανατολισμένα προς τις ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες (ΕΑΛ) προγράμματα σπουδών, μειώνοντας έτσι τα εμπόδια στον τομέα αυτό. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει βασικούς ακαδημαϊκούς, ΜΜΕ, και βιομηχανικούς εταίρους σύνδεσης από διάφορους τομείς που θα συν- δημιουργήσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών ΕΑΛ και θα το πιλοτάρουν μέσω ενός ανοιχτής καινοτομίας και  συν-δημιουργίας εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE).

  1. Ταυτοποίηση αναγκών κατάρτισης: Καθιέρωση διακρατικής ανοιχτής συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών κατάρτισης στις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες (ΕΑΛ).
  1. Συν-δημιουργία και καινοτομία με τα ενδιαφερόμενα μέρη: Ορισμός ενός πλαισίου ανοικτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας που θα επιτρέψει την σωστή ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες (ΕΑΛ).
  1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Συν-δημιουργία προγραμμάτων σπουδών (επιπέδου Μεταπτυχιακού) σχετικά με τις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες (ΕΑΛ) με συνεισφορά από τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ.
  2. Ανάπτυξη πλατφόρμας συν-δημιουργίας: Ανάπτυξη, εφαρμογή και επικύρωση ενός καινοτόμου, βάσει στοιχείων εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE) το οποίο βασίζεται σε ένα ήδη αναπτυγμένο εκπαιδευτικό εργαλείο ενεργειακής απόδοσης (SCEnAT) όπου η ανατροφοδότηση από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς (ακαδημαϊκοί, φοιτητές, βιομηχανία) θα αξιολογηθεί και θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες με ένα τρόπο ανοικτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας.