Πακέτα εργασίας

ΤοTrainERGY διαθέτει τις εξής αποδόσεις (πακέτα εργασίας):  

Α1–Ειδίκευση Εκπαιδευτικών Αναγκών σε σχέση με τις ΕΑΛ
Α2–Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ
Α3–Διαδυκτιακή πλατφόρμα κατάρτισης πάνω στις ΕΑΛ μέσω ανοικτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας
Α4–Διακρατικές εταιρικές σχέσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη συν-δημιουργία και το peer-training προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες
Α5–Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης για την αποτελεσματική ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και την ανοικτή καινοτομία και το πλαίσιο συν-δημιουργίας
Α6–Εικόνα του προγράμματος και υλικό διάδοσης

E1 – Πρώτη εκδήλωση διάδοσης που αντιστοιχεί στη πρώτη συνεδρία κινητικότητας Γ1 για τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης
E2 – Δεύτερη εκδήλωση διάδοσης που αντιστοιχεί στη δεύτερη συνεδρία κινητικότητας Γ2 για τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης
E3 – Τρίτη εκδήλωση διάδοσης που αντιστοιχεί στη τρίτη συνεδρία κινητικότητας Γ3 για τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης
E4 – Τέταρτη εκδήλωση διάδοσης που αντιστοιχεί στη τέταρτη συνάντηση του έργου (τελευταία συνάντηση του έργου και κλείσιμο της εκδήλωσης του έργου)

Γ1 – Πρώτη σύντομη εκδήλωση κατάρτισης/κινητικότητας για τη συν-δημιουργία και το peer training για προγράμματα σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ από το κοινό προσωπικό

Γ2 – Δεύτερη σύντομη εκδήλωση κατάρτισης/κινητικότητας για τη συν-δημιουργία και το peer training για προγράμματα σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ από το κοινό προσωπικό
Γ3 – Τρίτη σύντομη εκδήλωση κατάρτισης/κινητικότητας για τη συν-δημιουργία και  το peer training για προγράμματα σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ από το κοινό προσωπικό