Οφέλη για τις ΜΜΕ

Για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο TrainERGY μέσω του Μνημονίου Κατανόησης, τα ακόλουθα προνόμια παρέχονται:

  • Βελτιωμένη διαχείριση εργασιών μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης
  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της ενίσχυσης των ενεργειακά αποτελεσματικών λειτουργιών
  • Κατάρτιση μαθητή βιομηχανίας με τις πρακτικές των ΕΑΛ
  • Πρόσβαση σε τεχνολογίες για τις στρατηγικές πάνω στις ΕΑΛ (μέσω του VLE)
  • Καινοτομία διαδικασιών όσον αφορά τις ενισχυμένες τεχνικές και πρακτικές για τις ΕΑΛ
  • Συνέργειες με βιομηχανίες από άλλες χώρες της ΕΕ (κοινή μάθηση/ανάπτυξη)
  • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους σχετικά με την Ε&Α και την ικανότητά τους μέσω της συν-δημιουργίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα