Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το TrainERGY θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ενίσχυση των ικανοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας να παράγουν περισσότερο προσανατολισμένα προς την αγορά προγράμματα σπουδών σχετικά με τις Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες (ΕΑΛ). Αυτό το αποτέλεσμα είναι άμεσα σχετικό με τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και τον ακαδημαϊκό χώρο για την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τις ΕΑΛ, και μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, οδηγώντας σε πιο προετοιμασμένους αποφοίτους έτοιμους για την αγορά. Επίσης, το TrainERGY θα επιτρέψει την ανάπτυξη διακρατικών δεξιοτήτων και μαθησιακής κινητικότητας σε σχέση με τις ΕΑΛ που οδηγεί στην ομοιογένεια των λειτουργιών αυτών στην ΕΕ.

Γενικά, το TrainERGY ακολουθεί τα πρόσφατα σχέδια της ΕΕ για την προώθηση βελτιωμένων, αποδοτικών και καθαρών λειτουργιών μέχρι το 2050 και είναι επίσης σχετικό με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 για την Ε&Α, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση. Το γεγονός αυτό καθιστά το TrainERGY άμεσα σχετικό με τους τρέχοντες στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών.

Επιπλέον, το TrainERGY είναι ευθυγραμμισμένο με τους στόχους των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας και την προώθηση της καινοτομίας και των βέλτιστων πρακτικών. Κατά συνέπεια, το TrainERGY είναι σύμφωνο με τον στόχο της Ατζέντας της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας κίνητρα για τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με προσανατολισμό στην αγορά, και τη συν-δημιουργία με τις επιχειρήσεις μέσω ολοκληρωμένων χαρακτηριστικών που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη βελτιωμένη συμμετοχή και υποστήριξη από την πλευρά της βιομηχανίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ομοίως, το TrainERGY είναι σύμφωνο με τη στρατηγική της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της κατάρτισης (ΕΚ2020) για την εκπαίδευση και με την προώθηση της δια βίου μάθησης, βελτιώνοντας τη ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της βιομηχανικής εμπλοκής, και προωθώντας τη δημιουργική σκέψη προς τις ΕΑΛ.

Τα έμμεσα προνόμια του προγράμματος TrainERGY μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

1) Ακαδημαϊκό προσωπικό από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ΕΕ (που έχουν τα μαθήματα που σχετίζονται με τις ΕΑΛ) που θα έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν το πρόγραμμα σπουδών πάνω στις ΕΑΛ.
2) Συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις διάδοσης
3) Χρήστες (ακαδημαϊκοί, φοιτητές, το προσωπικό της βιομηχανίας) του δημόσιου VLE (στόχοι που ασχολούνται με την αξιοποίηση του VLE με όλο το περιεχόμενό του)
4) Τοπικοί/εθνικοί/ευρωπαϊκοί/διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί ιδρύματα και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που θα αποκτήσουν μια καλύτερη πρακτική/μοντέλο ενός πλαισίου ανοικτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας πανεπιστημίου και βιομηχανίας όσον αφορά την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ.
5) Φοιτητές μεταπτυχιακοί που σπουδάζουν πεδία τα οποία σχετίζονται με τις ΕΑΛ από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια
6) Προσωπικό από τις συμμετέχουσες βιομηχανίες/ΜΜΕ και τους συνεταιρισμούς